PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Neděle, 04 Červen 2023 00:00

Obce usilují o snížení negativních vlivů blízkosti letiště

Spolek PAR (Prague Airport Region) sdružující obce, města a městské části v okolí Letiště Václava Havla Praha dlouhodobě usiluje o zmírnění negativních vlivů jeho provozu a o finanční kompenzace zohledňující sníženou kvalitu životního prostředí způsobenou každodenním provozem. Současně se spolek snaží o maximální využití příležitostí, které sousedství letiště nabízí.

Jedním z klíčových témat je omezení hluku z leteckého provozu během noci. V této věci proběhla řada jednání na letišti i na Ministerstvu dopravy, kde se tématu osobně věnoval ministr Martin Kupka a ředitel Odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Za spolek jednal Vladimír Vytiska (předseda PAR), Ivan Král (Horoměřice), Petr Hejl (MČ Praha - Suchdol), Klára Čápová (Hostivice) a Michal Stark (Jeneč).

Podkladem pro jednání byla žádost o maximální omezení nočního provozu, resp. pravidelných odletů z pražského letiště podložená důkladnou analýzou dobré praxe v sousedních státech. Obce v okolí pražského letiště nepožadují nic mimořádného, neboť tento princip – tedy tzv. „core night“ mezi
00.00 – 6.00 bez pravidelných odletů - je dodržován i na jiných evropských letištích. Pravda v Istanbulu a v Bukurešti se v noci létá, ale našemu postavení i jménu Letiště Václava Havla by lépe odpovídalo následování příkladu Vídně, Varšavy, Berlína či Mnichova.

Argument vedení letiště, že omezení nočního provozu je možné teprve po realizaci paralelní dráhy, neobstojí. Na jiných evropských letištích (s podobným dráhovým systémem jako je náš současný) omezení funguje, resp. charterové lety jsou provozovány v denní době. Část těchto letů je navíc možné přesunout na regionální letiště. Například Jihočeské letiště v Českých Budějovicích by tyto lety mělo provozovat již od letošního srpna. Na rizika spojená s poruchami spánku způsobenými leteckou dopravou, upozorňují i závěry WHO (Světová zdravotnická asociace), které uvádějí, že hluk nad 40 dB v noční době představuje významné ohrožení zdraví. Noční lety v hustě osídlené oblasti kolem pražského letiště považují okolní obce za nepřiměřený hazard se zdravím svých obyvatel, a proto na základě usnesení většiny zastupitelstev dotčených obcí Spolek PAR opakovaně žádá o tuto změnu.

Dalším diskutovaným tématem jsou starty a dřívější odklon letadel od osy dráhy, které významně zvyšují hluk v širším okolí letiště. Tato kontroverzní praxe, zavedená během období covidu-19, kdy se prakticky nelétalo, má bohužel i nadále povolenou výjimku Ministerstva dopravy. K zavedené praxi dodržování trasy odletů v ose dráhy až do výše, která přináší menší hlučnost při odklonu letadel, se tak minimálně do konce letošní sezony letiště nevrátí. Letadla se zatím mohou odklánět od osy dráhy ihned po splnění technických a bezpečnostních parametrů. Tyto změny mají přinést úsporu paliv a snížení emisí. Spolek PAR snižování emisí plně podporuje, trvá ale na tom, že je nutné nalézt rozumný kompromis, který přinese snížení hlukové zátěže v oblastech s hustším osídlením mimo osu dráhy.

Vedení Ministerstva dopravy vyslovilo pochopení situaci zasažených obcí a slíbilo vést jednání s dopravci i s letištěm o požadavcích PAR, především pak o možnosti omezení odletů v noční době.

V oblasti finančních kompenzací byl počátkem června vyhlášen další ročník programu Dobrého sousedství, v rámci kterého bude rozděleno více než 21 mil. Kč na podporu projektů obcí a spolků v okolí letiště. V letošním roce budou mít obce větší váhu v procesu posuzování žadatelů a jednotlivých projektů předložených hodnotitelské komisi. V této komisi bude i zástupce spolku PAR.

Letiště souhlasí se zapojením obcí do přípravy rozvoje infrastruktury pro neletecké aktivity v dosahu terminálu u budoucí železniční stanice na Dlouhé míli. Tento rozvoj přinese vedle pracovních příležitostí i rozšíření obchodních, volnočasových i jiných aktivit.  Významně se zlepší dopravní obsluha okolí letiště a to nejen do centra Prahy, ale do celé České republiky, neboť bylo rozhodnuto, že projekt železničního spojení letiště bude propojen až na Hlavní nádraží.

v Úněticích 1.6.2023

Vladimír Vytiska – předseda PAR                                

 

TOPlist