PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Úterý, 16 Říjen 2012 16:10

zpráva Mediace nezkrácená verze

Mediace - místo sporu dialog

v prvním říjnovém týdnu se konala v Roztokách konference s názvem Mediace - důležitý nástroj na cestě k vyváženému rozvoji letiště a jeho okolí. Pořadatelem konference bylo sdružení Prague Airport Region - PAR, které hájí zájmy obcí v okolí ruzyňského letiště. Konferenci podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj. Mezi účastníky byli starostové okolních obcí, zástupci občanských sdružení, letiště, krajského úřadu Středočeského kraje, ministerstva dopravy, hlavního města Prahy a také představitelé evropských letištních regionů, mimo jiné i z Vídně, Frankfurtu a Amsterdamu. Důležité je v této souvislosti připomenout, že v květnu tohoto roku byl parlamentem České republiky schválen zákon o mediaci, čímž se Česká republika sice o něco později, ale přece, připojila ke státům, které již v souladu s podmínkami evropské komise mají pro oblast mediace platnou právní úpravu.

 

Sdružení PAR je členem ARC -Airport Region Conference, které sdružuje více než 30 evropských regionů, které mají na svém území významné mezinárodní letiště. ARC hájí zájmy těchto regionů při přípravě legislativy v Evropské komisi a to především v oblastech dopravy, životního prostředí a regionálního rozvoje. Zřizuje a administruje pro své členy také řadu speciálních programů a pracovních skupin. Výstupy těchto programů, informace a zkušenosti z ostatních regionů pomáhají jednotlivým členům k dosažení vyváženého rozvoje letiště a  regionu v jeho okolí. Hlavním cílem je zmírnění negativních vlivů provozu letiště v nejširších souvislostech a optimální využití výhod, které blízkost letiště bezpochyby přináší. Programy ARC se tedy zabývají zlepšením  kvality životních podmínek, pozemními přístupy na letiště (zlepšení veřejné dopravy, snížení emisí, zkvalitnění dopravní infrastruktury), ochranou proti hluku, řízením letového provozu a individuálními i kolektivními kompenzacemi za omezení kvality života v okolí letišť. Jedním z programů je též Mediace, resp. zavádění mediačních metod při rozhodování o rozvoji letištní infrastruktury. Příprava a projednávání těchto staveb má z hlediska složitosti, významných a dlouhodobých změn, které přináší, vysokých pořizovacích nákladů, legislativy, ale i šíře zájmů, které do jednání vstupují, značný kolizní potenciál. Dochází k celé řadě soudních sporů a obstrukcí, které jednání komplikují, prodlužují i prodražují, přičemž vše připomíná spíše zákopovou válku než seriozní debatu, která by odpovídala dosaženému stupni evropské civilizace a kultury. Jak dokazuje evropská, ale i světová praxe může mediace i v této oblasti přinést nový impulz a přispět k dosažení tzv. win-win dohod, tedy vzájemně přijatelného konsensu. Mediátor není arbitrem, netvoří ani neformuluje dosaženou dohodu, ale dohlíží na pravidla jednání a pomáhá vzájemnému porozumění stran. Projednávání se tím stává srozumitelnější a přehlednější, získává evoluční charakter, čímž je z hlediska výsledků i délky trvání předvídatelnější a většinou i levnější. Důležitý je především princip dobrovolnosti rozhodnutí o zahájení a průběhu mediace a většinou i exekuční nevymahatelnost dosažené mediační dohody.  To vnáší do celého procesu větší otevřenost a mírní emoce a strach z diskuse a jednání s opozicí. Na druhé straně má však dosažená dohoda, obzvlášť ve vyspělé společnosti značnou morální váhu, vyplývající z otevřenosti procesu i z  neformální autority jednajících stran i mediátorů.

 

V úvodu zmíněná konference je součástí dvouletého projektu, který realizuje sdružení PAR s podporou revolvingového fondu MŽP. V rámci projektu byla již vydána publikace, ve které je popsána jak historie a hlavní principy mediace v evropském kontextu tak i příklady mediačních jednání v letištních regionech Vídeň a Frankfurt. Důležitou součástí knihy je komentář k přijatému zákonu a možnosti, které z toho pro mimosoudní řešení sporů vyplývají. Publikace byla k disposici účastníkům konference a bude též sloužit jako studijní materál při seminářích a workshopech, které bude PAR pořádat na několika místech v okolí letiště.

 

Program konference byl strukturován podobně jako obsah knihy, přičemž hlavním přednášejícím byl Dr. Paul Gibson australský mediátor a národní rada pro mediaci předávající své zkušenosti z praxe na přednáškách a seminářích po celém světě. Při přednášce i závěrečném workshopu - simulaci mediačního jednání Dr. Gibsonovi účinně sekundovala belgická právnička a mediátorka s evropskou certifikací, dlouhodobě působící v ČR Bie Heyninck. O českých reáliích a zákoně o mediaci přednášel JUDr. Horáček z Právnické fakulty UK, který se podílel na přípravě návrhu zákona.  V odpoledním programu vystoupili aktivní účastníci mediace z  regionů Frankfurt, Vídeň a Amsterdam. Ve svých prezentacích popsali a zhodnotili mediační procesy ve svých regionech a zodpověděli četné dotazy z publika směřující k jednotlivým fázím projednávání, způsobu výběru mediátora, úhradě nákladů mediačního procesu a dalším tématům. Velkou pozornost publika vzbudily výsledky mediačních dohod a jejich dodržování. Ve všech případech dohody vyústily v založení instituce (Dialogfóra), jejímž úkolem je naplňování mediační dohody, zprostředkování kontaktu a informací mezi letištěm a jeho okolím, vyřizování stížností, nezávislý monitoring hluku a sledování pohybů letadel a další agenda. Výstupy a činnost těchto institucí je vysoce respektovaná pro svou nezávislost, objektivitu, komplexnost a srozumitelnost informací. To je dáno mimo jiné i vícezdrojovým financováním jejich provozu. Většina nákladů a tím i pravomocí je na straně státu, regionů a municipalit, menší část hradí vlastník letiště, domácí aerolinie, řízení letového provozu, případně jiná instituce působící na letišti. Mediační dohoda v případě souhlasu s rozvojem letiště,  obvykle obsahuje omezení provozu na budoucí dráze (pouze přistání), zákaz či výrazné omezení nočních letů, závazek snížení hlukové zátěže, investice do regionu atd. zajímavou součástí a zdánlivým vybočením z programu konference byla prezentace výsledků programu QLAIR – Quality of Life in Airport Regions. Řada velmi zajímavých a inspirativních zkušeností z oblastí zmírnění hlukové a emisní zátěže, zlepšení komunikace a informovanosti, řešení kompenzací i dopravy okolo letiště. To vše jsou pozitivní výsledky jednání mezi regionem a letištěm a mediace zde hrála velmi často důležitou roli. Představení těchto tzv. „best practices“ a jejich aplikace v podmínkách pražského letištního regionu bude cílem další etapy projektu PAR v příštím roce.   

TOPlist