PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pondělí, 10 Prosinec 2012 14:32

Zpráva o úvodní schůzce Dopravního Fóra Severozápad

Zpráva o  úvodní schůzce Dopravního Fóra Severozápad

 V pátek 7.12. se konala  první schůzka Dopravního fóra Severozápad, kterou v rámci projektu D-Air pořádalo  sdružení PAR-Prague Airport Region www.airpotregion.cz. Schůzku zahájil náměstek hejtmana a radní pro dopravu Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera, který zdůraznil význam, který nové vedení středočeského kraje přikládá dopravě,  a to jak výstavbě dopravní infrastruktury, tak i zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu, především propojením integrovaných dopravních systémů s Prahou. Projekt, jehož se účastní 16 zástupců z 10 evropských regionů, je zaměřen na snížení emisí CO2 z pozemního provozu a dopravy v okolí letišť. Hlavní metodou projektu je seznamování expertů z jednotlivých regionů s dobrou praxí a ověřenými zkušenostmi z ostatních regionů formou exkursí a studijních cest a jeho součástí je také toto diskusní fórum. Na programu bylo představení projektu D-Air, ale i dalších aktivit, které směřují k omezení emisí CO2. Představeny byly projekty Carbon Accreditation Letiště Václava Havla Praha, elektromobilní pohon předních kol pojíždějících letadel firmy WheelTug a projekt EPTA zaměřený na ověření možností tramvajové dopravy z Prahy 6 do Suchdola. V diskusi k presentovaným projektům a k dalším problémům pozemní dopravy v okolí letiště a snížení emisí CO2 vystoupili další účastníci fóra z řad regionálních, obecních a městských úřadů a příslušných ministerstev, Správy železničních dopravních cest a institucí zabývajících se organizací veřejné dopravy. Přítomni byli též zástupci akademické sféry. Celkem se fóra účastnilo 29 osob z 16 institucí a úřadů. Díky složení účastníků fóra a jejich různé odbornosti od dopravy přes životní prostředí po regionální rozvoj přinesla diskuse komplexní pohled na problematiku emisí a dopravy v okolí letiště. Dotazníky, které účastníci předem vyplnili, i diskuse v průběhu jednání jednoznačně potvrdily následující priority : Účastníci se shodli, že především absence kolejové dopravy na trase Praha-Letiště –Kladno a nedokončená silniční a dálniční infrastruktura jsou hlavními omezujícími faktory zlepšení parametrů pozemní dopravy v okolí Letiště. Řešení této situace je spojeno se značnými investicemi a dokončením stavebního řízení. Zástupci Ropidu a ÚRM hl.m.Prahy hovořili o různých variantách kolejové dopravy a o možné etapizaci výstavby. V plánech SŽDC a MDČR se výhledově počítá i se zapojením dálkové železniční dopravy. Koncepce výstavby a provozování kolejové dopravy musí též počítat s vybudováním P+R parkovišť. Velký prostor pro zlepšení parametrů veřejné dopravy v Praze a okolí přináší možnosti propojení pražských a středočeských integrovaných dopravních systémů.  Jednání již  bylo zahájeno.

V mnoha diskusních příspěvcích byla zmíněna nedostatečná koordinace územních a strategických plánů Prahy, Středočeského kraje, ale i dalších územně správních celků. Analýza shody a kompatibility těchto plánů bude na programu dalšího jednání účastníků Fóra. Snížení emisí, včetně emisí CO2 může přinést i zavádění alternativních paliv a užívání alternativních energií. V tomto ohledu zatím většina dopravců a institucí užívá standartní zdroje energií a klasická paliva. Projektový tým D-Air poskytne svým partnerům a dalším účastníkům fóra kontakty na zástupce ostatních evropských partnerů D-Air – odborníky se zkušenostmi v realizaci výše uvedených záměrů a nabídne účast expertům na studijních cestách.  Další schůzky DF Severozápad proběhnou  v příštím roce  v pracovních skupinách, které se dle zaměření účastníků soustředí na následující témata : • Kolejová doprava Praha – Letiště – Kladno • Propojení Integrovaných systémů veřejné dopravy • Koordinace a kompatibilita územních a strategických plánů v oblasti dopravy a snižování emisí • Snížení emisí zaváděním alternativních paliv a energií

V září 2013 by se DF Severozápad mělo sejít v celém plénu, které bude informováno o výsledcích jednání pracovních skupin a pokračování projektu D-Air.  Více informací o projektu D–AIR najdete na stránkách http://www.dairproject.eu/

Zapsal 7.12. 2012 na Krajském úřadě Středočeského Kraje -  Vladimír Vytiska

TOPlist