PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en

Životní prostředí

Ochrana vod Letiště Praha, a. s., dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje neustále pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek a leteckého paliva, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků při přívalových deštích. S problematikou ochrany vod je úzce spojeno chemické ošetřování pohybových ploch (dráhový systém, manipulační plochy) a odmrazování letadel. Letiště Praha, a. s., zajišťuje dodávku pitné vody pro Letiště Václava Havla Praha, odvádění splaškových, průmyslových a srážkových vod oddílnou kanalizací do čistíren odpadních vod v severním i jižním areálu letiště a následně do recipientů – Kopaninského a Únětického potoka.

Odpadové hospodářství Prioritou při řízení a zajištění odpadového hospodářství na Letišti Václava Havla Praha je důsledné třídění vznikajících odpadů, které jednak umožňuje využitelné druhy jako např. papír předat k následnému využití a jednak oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí. Jednotlivé objekty jsou vybaveny odpadkovými koši a nádobami na tříděný sběr, aby mohl každý třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Z komunálních odpadů se třídí především papír, plast a sklo. Ke shromažďování vytříděných složek odpadu, jak využitelných tak i nebezpečných, slouží Mezideponie tříděných odpadů v tzv. areálu JIH. Pro jednotlivé druhy odpadů jsou zde umístěny speciální shromažďovací prostředky. Svoz odpadů z jednotlivých shromažďovacích míst do Mezideponie zajišťuje Letiště Praha, a, s., svými pracovníky. Z Mezideponie jsou  odpady odváženy externími specializovanými firmami k dalšímu využití nebo konečnému odstranění.

Monitoring vlivu provozu Letiště Praha, a. s., v souladu se zákonnými požadavky sleduje vliv provozu Letiště Václava Havla Praha na jednotlivé složky životního prostředí v zájmu předcházení znečišťování a snižování důsledků své činnosti na kvalitu vod, ovzduší, půd a zemin, ovoce a zemědělských plodin.

TOPlist